Khuyến mại tháng 2/2021

By:
Posted: 04/03/2021
Category: Chưa được phân loại
Comments: 0
KÍNH GỬI QUÝ KHÁCH HÀNG

Trong không khí tưng bừng, hân hoan đón mùa xuân đến, BẢO VIỆT NHÂN THỌ tiếp tục song hành cùng Quý Khách Hàng với phương châm sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh Phúc hơn. Bên cạnh lời hứa thương hiệu, BẢO VIỆT NHÂN THỌ hân hạnh mang đến chương trình khuyến mại “TÂN SỬU PHÁT TÀI, KIM NGƯU PHÚ QUÝ" dành cho Quý Khách Hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống trên toàn quốc, nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Thời gian khuyến mại từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/01/2021, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/01/2021 và thời gian BẢO VIỆT NHÂN THỌ chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/01/2021.

II. SẢN PHẨM VÀ ĐỊA BÀN KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm của BẢO VIỆT NHÂN THỌ được phân phối qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của BẢO VIỆT NHÂN THỌ trên toàn quốc..

III. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng của Chương trình khuyến mại phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của BẢO VIỆT NHÂN THỌ quy định tại Mục II. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung kèm theo; và
Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian truyền thống của BẢO VIỆT NHÂN THỌ; và
Khách hàng có khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”) bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt:
Từ 16.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười sáu triệu đồng) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian kênh truyền thống thuộc khu vực Miền Bắc, Miền Bắc Trung Bộ và Miền Trung (chi tiết xem tại Phụ Lục A đính kèm); hoặc
Từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng trở lên) trở lên nếu khách hàng tham gia bảo hiểm qua hệ thống kênh đại lý truyền thống và đại lý toàn thời gian kênh truyền thống thuộc khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh và Miền Nam (chi tiết xem tại Phụ Lục B đính kèm); và
Ngày khách hàng nộp Hồ Sơ Yêu Cầu Bảo Hiểm (“HSYCBH”) và ngày BẢO VIỆT NHÂN THỌ chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
Khách hàng phải là bên mua bảo hiểm của HĐBH; và
BẢO VIỆT NHÂN THỌ nhận được Xác Nhận Đã Nhận Hợp Đồng (“ACK”) hợp lệ của Khách hàng chậm nhất ngày 28/02/2021; và
Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng phải còn hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày khách hàng xác nhận đã nhận Bộ Hợp đồng bảo hiểm.

IV.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

V.  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

NFYP được hiểu là bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy), thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm ("HĐBH") đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục III Thông báo khuyến mại này (“HĐBH hợp lệ”). Không cộng dồn NFYP của các HĐBH hợp lệ khác nhau trong thời gian khuyến mại.
Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của BẢO VIỆT NHÂN THỌ. Chương trình không áp dụng khuyến mại cho các trường hợp chuyển phí từ HĐBH hủy.
ACK hợp lệ là ACK có chữ ký đúng của chính Bên mua bảo hiểm so với chữ ký trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm giấy hoặc Thư xác nhận chữ ký điện tử đối với hồ sơ nộp qua iPoS. Ngày BẢO VIỆT NHÂN THỌ nhận được ACK hợp lệ từ khách hàng chậm nhất là ngày 28/02/2021. Ngày BẢO VIỆT NHÂN THỌ nhận được ACK hợp lệ của Khách hàng được xác định như sau:
Đối với khách hàng chọn đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày khách hàng xác nhận ACK qua trang thông tin điện tử dành cho khách hàng của AIA – “Bảo hiểm của tôi - MyAIA” (“e-ACK”); hoặc
Đối với khách hàng chọn không đồng ý nhận bộ hợp đồng bảo hiểm điện tử: là ngày BẢO VIỆT NHÂN THỌ nhận ACK bản giấy hợp lệ.
Khách hàng được xem là KHÔNG đủ điều kiện nhận thưởng theo quy định của Chương trình khuyến mại nếu:
ACK không hợp lệ, bất kể là BẢO VIỆT NHÂN THỌ nhận được ACK trong thời hạn quy định của Chương trình; và/hoặc
BẢO VIỆT NHÂN THỌ nhận được ACK hợp lệ sau ngày 28/02/2021.
Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là tại thời điểm kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì khách hàng sẽ nhận quà tặng tương ứng với số lượng HĐBH đạt thưởng.
Khách hàng chỉ được nhận quà tặng nếu khách hàng không từ chối tham gia bảo hiểm trong “Thời gian cân nhắc” 21 ngày như được quy định trong HĐBH.
Kết quả của Chương trình khuyến mại sẽ được BẢO VIỆT NHÂN THỌ công bố trên website www.aia.com.vn theo 2 đợt:
Đợt 1: vào ngày 12/03/2021, BẢO VIỆT NHÂN THỌ sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và BẢO VIỆT NHÂN THỌ đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 15/02/2021;
Đợt 2: vào ngày 25/03/2021, AIA sẽ công bố kết quả cho những HĐBH hợp lệ và BẢO VIỆT NHÂN THỌ đã nhận được ACK hợp lệ đến hết ngày 28/02/2021.
Thời gian bắt đầu trao quà:
Đợt 1: từ ngày 15/03/2021
Đợt 2: từ ngày 26/03/2021
Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định của Chương trình, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
BẢO VIỆT NHÂN THỌ sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho BẢO VIỆT NHÂN THỌ tại thời điểm nộp HSYCBH. BẢO VIỆT NHÂN THỌ không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp BẢO VIỆT NHÂN THỌ không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, BẢO VIỆT NHÂN THỌ sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
BẢO VIỆT NHÂN THỌ có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của BẢO VIỆT NHÂN THỌ mà Chương trình khuyến mại không được diễn ra như kế hoạch, BẢO VIỆT NHÂN THỌ có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.

Xin vui lòng tham khảo Thể lệ chi tiết Chương trình khuyến mại TẠI ĐÂY

Trường hợp cần thêm thông tin, Quý Khách vui lòng liên hệ: 028 3812 2777.


Chia sẽ lên mạng xã hội của bạn!

Bài viết liên quan

096 5555 612